EON Elektroniczny Organizer Narzędzi

Regulamin dla użytkowników aplikacji EON

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji EON (stworzonej i rozpowszechnianej przez BizeA )prowadzonej przez BizeA pod adresem www.bizea.com.pl/eon.

Udostepniającym Aplikację EON jest spółka BizeA Sp. z o.o. z siedzibą w Tomicach, ul. Europejska 4, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000176125. Spółka posiada kapitał własny w wysokości  1.000.000 PLN w całości opłacony. Zarejestrowanym  pod numerem NIP: 123-00-05-970, Regon: 012565833, zwana także zamiennie "Usługodawcą".
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pod numerami telefonów Info linii Konsumenckiej (Infolinii): +48 (22) 244 17 00 koszt połączenia wg cennika operatora Klienta.
- korzystając z adresu poczty elektronicznej:  info@bizea.com.pl
- korzystając z formularza kontaktowego: http://www.bizea.com.pl/www/kontakt.html

§ 1 Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient nazwany również "Użytkownikiem" - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna , kupująca regularnie narzędzia, urządzenia oraz elementy złączne w BizeA Sp. z o.o., która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zapisów i korzysta z funkcjonalności bazy w udostępnionym obszarze Aplikacji EON.
3. Usługodawca BizeA Sp. z o.o. z siedzibą w Tomicach, ul. Europejska 4 - podmiot świadczący usługi udostepnienia Aplikacji EON na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Przedmiot usługi - Aplikacja EON służąca Użytkownikowi do stworzenia i administrowania bazą danych o swoich narzędziach produkcyjnych na stronie internetowej Usługodawcy.
5. Baza Użytkownika - zapisy dokonane przez zalogowanego Użytkownika, dostępne wyłącznie dla Administratora Aplikacji oraz danego Użytkownika.
6. System teleinformatyczny - komputer z  oprogramowaniem, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z internetowej Aplikacji EON dostępnej pod adresem www.bizea.com.pl/eon  wyłącznie dla zalogowanego Użytkownika, który uzyskał dostęp do Aplikacji.
2. Warunkiem założenia konta "Użytkownika EON"  przez Klienta jest:
a. prowadzenie obrotu gospodarczego w zakresie zakupów w BizeA Sp. z o.o. narzędzi, urządzeń
b. systematyczne minimum raz w kwartale zakupy elementów złącznych w BizeA Sp. z o.o.
c. brak przeterminowanych zobowiązań finansowych/płatniczych wobec BizeA Sp. z o.o.
d. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja w czasie rejestracji konta postanowień Regulaminu oraz zamieszczonej obok polityki prywatności (link).
3. Aplikacja EON dostępna jest wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
4. Aplikacja EON udostępniana jest Użytkownikowi bezpłatnie.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a. przeglądarka internetowa Internet Explorer, Netscape Navigator, Google Chrome, Opera z włączoną obsługą JavaScript
b. minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768 pikseli.
6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Użytkowanie Aplikacji EON

1. Wszystkie zapisy Użytkownika na stronach internetowych www.bizea.com.pl są dostępne wyłącznie dla Użytkownika oraz Administratora strony.
2. Administrator ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji EON w przypadkach określonych w § 2  p.2 oraz p.5.
2. Zapytania odnośnie funkcjonalności i obsługi Aplikacji EON są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
3. Zapisy Użytkownika w obszarze swoje bazy EON składane poprzez stronę internetową są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, włączając przypadki awarii przestrzeni dyskowej u dostawcy hostingu dla BizeA Sp. o.o.
4. Baza danych narzędzi Użytkownika w Aplikacji EON jest skuteczna, jeśli Klient/Użytkownik prawidłowo wypełnia formularze i prawidłowo podaje dane zapisy.
5. Użytkownik może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu logowania dla  kolejnych wejść i korzystania z EON. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika. Hasło Użytkownika nie jest znane Administratorowi i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
6. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od usługi w dowolnym czasie bez podania przyczyn. Warunkiem jest wypełnienie dostępnego - (tutaj Formularza ) i przesłanie do Usługodawcy. Dane osobowe Klienta/Użytkownika który odstąpi do usługi korzystania z Aplikacji EON zostaną usunięte.

§ 4 Zmiana Regulaminu

1. Klienci/Użytkownicy posiadający konto w Aplikacji EON zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Klientowi/Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.